0242 426 33 65 - 0532 134 00 48
ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER REFERANSLAR HABERLER FUARLAR VİDEOLAR FACEBOOK İLETİŞİM
HABERLER
ULV Cihazlarla İlaçlama Tam İsabet
Akdeniz Basın Ajansı reklam çalışması
Tarım Türk Dergisindeki röportaj ve reklam çalışması
Dünya gazetesi röportajı ve reklam çalışması
Türkiye İşletmeler Rehberi
Tarım Türk Dergisindeki Haber Ve Reklamlarımız
T.Z.D. Genel Başkanı Sn. İbrahim YETKİN beyin, tebrikleri
Ziraat Dünyası Dergisinde yayınlanan makalemiz
Tarım Market Dergisinde yayınlanan makalemiz
Bilimsel çalışmalar neticesinde yapılan araştırma sonuçları
Ziraat Dünyası Dergisinde Çıkan Reklammımız
Turizm Endüstrisi Kataloğu
Tarım Market Dergisi
Türkiye Belediyeler Birliği Konukevinde ışıklı tabelamız
Aksu ürünlerini artık çiftci tanıtıyor!...
Bugün 23.10.2018

  Bilimsel çalışmalar neticesinde yapılan araştırma sonuçları     

 

 

ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA İLAÇLAMA HACMİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AMACIYLA AKSU U.L.V. CİHAZLARI ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda, ULV Cihazının performansı belirlenmiş, kontrol aleti olarak sırt pülverizatörü alınıp biyolojik etkileri araştırılmıştır. Domateste 1997 yılında yaprak bitine karşı Delthamethrin, 2,5'nin pülverizatörde 50ml/da ve ULV cihazına ruhsatlı dozun ¼ oranında yapılan denemelerde yüzde etki çok düşük olmakla beraber, ULV (% 56,66; % 48,82) karşılaştırma aletinden (% 51,11; %5,88) daha yüksek etki göstermiştir. Patlıcanda 1999 yılında yaprak bitine karşı İmidacloprid, 350 g/l SC pülverizatörde 20ml/da ve ULV cihazında ruhsatlı dozun ¼ oranında denenmiştir. ULV' nin biyolojik aktivitesinin yüksek (%92,6; 93,1; %73,0) olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak ULV cihazları örtü altı sebze yetiştiriciliğinde, zararlılara karşı ilaçlamalarda kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Ancak, her zararlı için etkili dozun belirlenmesi gerekmektedir.

GİRİŞ

Seralarda ilaç dağılım düzgünlüğünü iyileştirmek ve ilaçlama hacmini azaltmanın yanında birim alanda kullanılan ilaç dozunu da azaltmak ekoloji ve ekonomi yönünden gerekli olmaktadır. Bu çalışmada ULV cihazlarının bu amaca uygun olup olmadığı incelenmiştir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesi amacıyla yapılan araştırma, 1997 yılında bir üreticiye ait, 16x20 m boyutlarında plastik patlıcan serasında, 1999 yılında 16.5x32 m boyutlarında, plastik domates serasında yürütülmüştür. Araştırmada denemeye açılan patlıcan ve domates serasına ait bilgiler Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

 

Patlıcan

Domates

Deneme tarihi

30.05.1997

04.06.1999

Ortalama sıra arası mesafe

75 cm

90-60 cm

Ortalama sıra üzeri mesafe

70 cm

40 cm

Deneme sırasında bitki boyu

70 cm

180 cm

1 dekardaki ortalama bitki sayısı

1900 adet

3636 adet

Deneme sırasındaki bitki fenolojisi

Çiçeklenme ve meyve

Çiçeklenme ve meyve

 

 

 

 

ULV cihazı, 2.6x2 cm boyutlarında WSP (suya duyarlı kağıtlar) çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Düşük basınçlı sırt pülverizatörü (sp) karşılaştırma aleti olarak alınmıştır. Araştırmada kullanılan ilaçlama makinelerinin genel tanıtımı Çizelge 2'de verilmiştir. Sırt pülverizatörü; çift pistonlu, 12 litre depolu olup, içi boş konik huzmeli 1 numaralı hidrolik meme kullanılmıştır. ULV cihazının deposunda bulunan ilacı, püskürtme memesinin elektrik motorunun emmesiyle sağladığı 1400W gücünde ve 28000 d/dak tekdüze bir şekilde damlalara ayrılan ilaç, elektrik motorunun yarattığı hava akımı etkisiyle hem daha küçük damlacıklara ayrılmakta, hem de hedefe doğru yönlendirilmektedir. Böylece ilaç, bitki arasına ve yaprak altlarına ulaştırılabilmektedir.

ULV Cihazlarının Özellikleri; Bitki üzerindeki ilacın dağılım düzgünlüğünü saptamak amacıyla, örnek alma yüzeyleri (WSP ler), bitkilerin alt, orta ve üst bölgelerindeki birer yaprağın alt ve üst yüzeylerine, 3 tekerrürlü olarak tesadüfen yerleştirilmiştir. Toprak yüzeyine ulaşan ilaç miktarını saptamak için, bitki altına ve sıra arasındaki toprak yüzeyine 1 m aralıklarla 3 adet WSP yerleştirilmiştir. Yaklaşık 10 dakika kurumaya bırakılan WSP' ler önceden numaralanmış zarflara ayrı ayrı toplanarak IPA (Image process analysis) analiz yapılmak üzere laboratuara getirilmiştir. Damla parametrelerinden, yüzde örtme oranları ve cm2'deki damla sayıları bilgisayar yardımıyla incelenmiştir.

Deneme yaprak biti ile bulaşık bir patlıcan (1997) ve domates (1999) serasında eş yapma deneme desenine göre 3 (2 adet alet+ şahit) karakter ve 5 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Parsel alanları 20m2 (1997) ve 22m2 (1999) alınmıştır. Sırt pülverizatörü karşılaştırma aleti olarak alınmıştır. Denemede, 1997 yılında Delthamethrin,%2.5 EC (Decis 2.5 EC, AgrEvo) ilacı, sırt pülverizatöründe 50 ml/da dozunda; 1999 yılında İmidacloprid 350 g/l SC(Confidor SC 350, Bayer) 20 ml/100l su dozunda kullanılmıştır. ULV cihazında, ruhsatlı dozun 1/4 oranındaki dozu kullanılmıştır. Her iki pülverizatörle deneme öncesi kalibrasyon yapılmıştır. İlaçlamalar sırasında basınç ve ilerleme hızının değişmemesine özen gösterilmiştir.

Pülverizatörlerin yaprak bitine karşı biyolojik aktivitesini belirlemek üzere yaprak biti görülmeye başladığında ön sayım yapılarak deneme açılmıştır. Ön sayımda yaprak biti yoğunluğu parsellerde yaprak başına ortalama 1997 yılında 2,1-3,5 indeks değerleri, 1999 yılında 63-200 adet/yaprak arasında olduğu saptanmıştır. Her sayım öncesi parsellerde genel bir gözlem yapılarak populasyonu temsil edebilmesi için alt, orta ve üst yapraklardaki yoğunluk gözden geçirilerek sayımın 1997 yılında üst ve orta yapraklar, 1999 yılında orta ve alt seviyesinde yapılması gerektiğine karar verilerek sayımlar bu seviyede yapılmıştır. Her parselde rasgele seçilen 10 patlıcan ve domates bitkisinden sayım yapılan seviyelerden birer yaprak toplanarak yapraklarda bulunan canlı yaprak bitleri sayılmıştır. Sayımlarda 1997 yılında 0-6 skalası kullanılmıştır (Çizelge 2). 1999 yılında sayım ve indeks değerleri üzerinden değerlendirme yapılarak sayım değerleri dikkate alınmıştır. Sayımlar 1997 yılında 1 ve 3 gün sonra, 1999 yılında 1, 3 ve 7 gün sonra yapılmıştır. Yüzde etki "Yüzdesiz Abbott" formülüne göre belirlenmiştir. Yüzde etkiler 1997 yılında "T" testine tabi tutularak her iki pülverizatör ile elde edilen biyolojik aktivite verileri karşılaştırılmıştır.

 

       Çizelge 2     0-6 skalası

Skala değeri

Yaprak biti sayısı

0

0

1

1-2

2

3-10

3

11-30

4

31-100

5

101-300

6

301-1000

 

 

Püskürtme sıvısının dağılımına bitki fenolojisinin etkili olması nedeniyle, ilaçlama döneminde yaprak alan endeksi (YAİ) hesaplanmıştır. Bunun için ilaçlama döneminde üst, orta ve alt bölgelerden 10'ar adet olmak üzere toplam 30 adet yaprak, laboratuvara getirilerek alan okuması yapılmıştır. Elde edilen değerler "YAİ= Birim alandaki yaprak alanları toplamı/Birim alan" formülünde yerine konulmuştur. Birim alanda zaman tüketiminde, her iki pülverizatörün saate ilaçladıkları alan (saat/da) hesaplanmıştır. İlaçlama sırasında sıcaklık ve orantılı nem değerleri alınmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

1997 yılında patlıcan serasında yaprak bitine karşı yapılan ilaçlamada ilaçlama hacmi, yapılan kalibrasyonlar sonucu sırt pülverizatöründe 75 l/da, ULV cihazında ise 3.2 l/da olarak saptanmıştır. Sırt pülverizatörüyle 1 dekarlık alan yaklaşık 3 saatte, ULV cihazında ise 20 dakikada ilaçlanmıştır. Yaprak alan indeksi 1.86 olarak hesaplanmıştır. Ortam sıcaklığı 19 ° C, ortalama orantılı nem % 80 olarak kaydedilmiştir. Her iki alette yapraklarda cm2 ye ulaşan damla sayıları Çizelge 3'te verilmiştir.

İlaçlamanın yapıldığı 1999 yılında yaprak alan indeksi 4,1olarak belirlenmiştir. İlaçlama hacmi, yapılan kalibrasyonlar sonucu ULV cihazında 9 l/da olarak saptanmıştır. ULV cihazında ilaçlama 1 saat 50 dakika sürmüştür. Ortam sıcaklığı 32 ° C, ortalama bağıl nem % 40 olarak kaydedilmiştir. ULV cihazıyla domateste elde edilen yaprak yüzeyindeki damla sayıları ve örtme oranları Çizelge 3'de, verilmiştir.

 

Çizelge 3.  1997 ve 1999 yılında yapılan denemede elde edilen örtme oranları ve damla sayıları.

 

Örtme oranı %

Damla sayısı/cm2

Hedef yüzey yaprakta

Sırt Pülverizatörü

ULV

Sırt Pülverizatörü

ULV

 

1997

1997

1999

1997

1997

1999

üst-üst

43

5

2

28

184

161

üst-alt

9

1

2

8

64

112

orta-üst

45

4

5

38

168

216

orta-alt

2

2

1

5

60

80

alt-üst

31

4

1

15

160

135

alt-alt

3

0

0

1

0

0

İlaçlama hacminin düşürülmesi amacıyla 1997 yılında patlıcan serasında yapılan denemede sırt pülverizatörü ve ULV ile yapılan uygulama sonucunda elde edilen sayım sonuçlarının indeks değerleri ile yüzde etkileri Çizelge 6' da verilmiştir. Elde edilen indeks değerlerine "t" testi uygulanmıştır. Buna göre; 1.gün t=2,924 **   3. gün t=2,924 **

İki alet arasında farkın "t" testine göre manidar olduğu saptanmıştır.

ULV' nin 1999 yılında serada yaprak bitine karşı biyolojik aktivitesi Çizelge 7'de verilmiştir. 

Çizelge 4. İlaçlama hacminin düşürülmesi amacıyla 1997 yılında patlıcan serasında yapılan denemede sırt pülverizatörünün ve ULV ile yapılan uygulama sonucunda elde edilen sayım sonuçlarının indeks değerleri ile yüzde etkileri

 

SIRT PÜLVERİZATÖRÜ

ULV CİHAZI

 

1. gün

3. gün

1. gün

3. gün

Tekerrür

indeks

etki(%)

indeks

Etki(%)

indeks

etki(%)

indeks

etki(%)

 

1,8

50,0

2,2

35,29

1,4

61,11

1,8

47,05

2

1,0

72,22

0,3

91,17

0,9

75,0

1,6

52,94

3

2,1

41,66

2,3

32,35

1,1

69,44

2,0

41,17

4

2,2

38,88

2,5

26,47

2,1

41,66

1,4

58,82

5

1,7

52,77

1,9

44,11

2,3

36,11

1,9

44,11

ortalama

 

51,11

 

45,87

 

56,66

 

48,82

ilaçsız

3,6

 

 

 

3,6

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 5. 1999 yılında, ULV Cihazının, yaprak bitine karşı biyolojik aktivitesinin belirlenmesi amacıyla, açılan denemede elde edilen sayım sonuçları ve yüzde etkiler.

 

1 gün sonraki sayım değerleri

3 gün sonraki sayım değerleri

7 gün sonraki sayım değerleri

Tekerrür

Deneme

Şahit

Yüzde etki

Deneme

Şahit

Yüzde etki

Deneme

Şahit

Yüzde etki

1

6,2

83,9

92,6

14,0

448,0

96,9

0,0

147,0

100,0

2

18,2

89,0

79,6

78,0

448,0

82,6

32,0

147,0

78,2

3

24,6

87,8

72,0

60,0

999,0

94,0

75,0

1299,0

94,2

4

30,4

86,8

65,0

15,0

924,0

98,4

5,0

149,0

96,6

5

38,2

86,9

56,0

81,0

924,0

91,2

5,0

149,0

96,6

Ortalama

 

 

73,0

 

 

92,6

 

 

93,1

Seralarda 1997 yılında ilaçlama hacminin düşürülmesi çalışmalarında; Sırt pülverizatöründe örtme oranı 75 l/da ilaç normunda, yaprak üstlerinde %40 civarında olmaktadır. Bu oran ULV cihazında %5 olmasına rağmen, birim alanda damla sayısı 160'ı aşmaktadır. İnsektisitler için cm2 de kontak etkili 50, sistemik etkili 20-30 adet damlanın uygun olduğunun bilinmesi nedeniyle, 3.2 l/da ilaçlama normundaki bu yüzey kaplamanın, insektisit uygulaması için yeterli olacağı kanaatine varılmıştır. İlaç dağılımının, makinelerin oluşturduğu damla çaplarına, homojenlik katsayısına ve damlaları hava ile taşıma özelliklerine göre farklılık gösterdiği bu çalışmada da ortaya konulmuştur. Sırt pülverizatöründe 1 numaralı memenin oluşturduğu damlaların hacimsel ortanca çapını 249.9  m, homojenlik katsayısını 1.071 olarak tespit etmiştir. ULV ile yapılan uygulamalarda ilaç normunun yanında dozun da düşürülerek aynı başarıya ulaşılması diğer çalışmalarla da desteklenmektedir. Cypermethrinin patates larvasına karşı etkisi ile ilgili yaptığı çalışmada klasik uygulamada, ilaçlı su dozu 1100-1600 1/ha, ilaç dozu 300-400 g/ha iken, ULV cihazı ile ilaçlı su dozu 21-23 1/ha ilaç dozu ise 40-60 g/ha olduğunda aynı başarıya ulaşmıştır.

1999 yılında, Elektrikli Sırt Tipi ULV Cihazının yaprak bitine karşı biyolojik aktivitesi, 1 gün sonraki sayımlarda (%73,0) yeterli etki alınmış; 3 gün (%92,6) ve 7 gün sonraki (93,1) sayımlarında yapılan değerlendirmelerde çok yüksek çıkmıştır (Çizelge 10). 1997 yılında da sırt pülverizatörü ve ULVCihazı ile 1 ve 3 gün sonraki biyolojik aktiviteleri genelde düşük çıkmakla birlikte ULV'nin etkisi daha yüksek (pülverizatöründe % 45,88 ve %48,82; ULV'de %51,11 ve %56,66) çıkmıştır. "T" testine göre iki alet arasındaki farkın önemli olduğu ve ULV'nin daha etkili olduğu saptanmıştır. Her iki senenin değerlendirilmesi sonucunda ULV'nin zararlılara karşı kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

ULV Cihazı ile ruhsatlı dozun dörtte biri kullanıldığı gözönüne alındığında ULV Cihazı ile ilaçlamanın daha etkili ve ilaçtan tasarrufu sağlaması nedeniyle daha ekonomik ve çevre sağlığı açısından daha güvenli olduğu görülmektedir. Uygulanan su miktarında ise %86'lık bir azalma vardır. Bitki boyu 70 cm olduğunda ise 1997 yılında yapılan deneme sonuçlarından da görüleceği gibi, üst yaprakların üstüne daha fazla ilaç ulaştırılabilmekte, ilaç normu da sırt pülverizatörüne göre % 75 oranında azalmaktadır. Birim alanda zaman tüketiminde de % 87 lik bir tasarruf sağlamak mümkün olmuştur.

SONUÇ

Yapraklara ulaşan damlalar sayısal olarak incelendiğinde, ULV cihazında, her iki yılda elde edilen sonuçlar incelendiğinde cm2 ye 80' in üzerinde damlanın ulaştığı saptanmıştır.

ULV cihazı ile ruhsatlı dozun dörtte biri kullanıldığı gözönüne alındığında ULV ile ilaçlamanın ekolojik, ilaçtan da tasarrufu sağlaması nedeniyle daha ekonomik olduğu görülmektedir.

Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara karşı ULV cihazının kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Ancak, ULV uygulamalarında kullanılacak olan ilaçların dozlarının belirlenmesine ihtiyaç vardır.

 

 


Bu sayfa ile ilgili yapılan yorumlar...
Bu sayfa 3814 kez görüntülenmiştir.

İLETİŞİM LİSTESİ            العربية / English / Türkçe
Telefonlar 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62
Telefonlar 0242 345 12 95 - 0242 345 67 70
Muhasebe 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 1
Ürün bilgisi 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 2
Satış Sonrası 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 3
Arge Bölümü 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 5
Fax 0242 426 23 62 (dahilisi 4)
Mobil Telefonlar 0533 749 05 86
Mobil Telefonlar  0532 134 00 48
Mobil Telefonlar  0555 412 15 18
Merkez Adres Barbaros Mh. Serik Cd. No:185  Aksu/ANTALYA
Fabr. Adresi Sanayi Sitesi 681 Sk. No:6 ANTALYA
Antalya/Aksu otobanı üzerindeyiz.
EMAİL REHBERİ
Genel Müdür gm@aksuilaclama.com.tr
Araştırma Bölümü arge@aksuilaclama.com.tr
Özel Ürünler aksu@aksuilaclama.com.tr
İhracat export@aksuilaclama.com.tr
KaliteK. Müdürü naz@aksuilaclama.com.tr
Servis coskun@aksuilaclama.com.tr
Bilgi için info@aksuilaclama.com.tr
Satış için satis@aksuilaclama.com.tr
Satış Sonrası Bölümü: satissonrasi@aksuilaclama.com.tr
Webmaster ece@aksuilaclama.com.tr
Web Siteleri : http://www.aksuilaclama.com//
www.aksuilaclama.com.tr
En Güzel Tarım İnternet Siteleri İçin Akdenizsoftware.com